Obchodní a reklamační řád

Podmínkou nákupu v e-shopu Bez Palmového Oleje je souhlas s tímto Obchodním a reklamačním řádem. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že s ním souhlasí.

Tento Obchodní a reklamační řád respektuje platné zákony ČR, zejména Občanský zákoník, Obchodní zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele. Situace, které zde nejsou řešeny, budou řešeny dle výše uvedených zákonů.

Zpět na e-shop

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem e-shopu Bez Palmového Oleje je Stanislav Kocanda, IČ 749 559 26, se sídlem Bulharská 996/20, Praha 10, 10100.

2. Objednávka zboží

 1. Zboží lze objednat odesláním formuláře na e-shopu. Odesláním formuláře se uzavírá kupní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu.
 2. Objednávka musí obsahovat počty kusů objednávaného zboží, jméno a příjmení zákazníka a e-mailovou adresu zákazníka. Dále musí být zvolený jeden z možných způsobů doručení, přičemž v případě doručení poštou musí být uvedena doručovací adresa pro odeslání objednaného zboží.
 3. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem e-shopu.
 4. Vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání objednaného zboží není z důvodů na straně provozovatele e-shopu možné, je provozovatel e-shopu oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Zákazník smí odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob doručení zboží. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy zákazník provozovateli e-shopu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

3. Dodací podmínky

 1. Provozovatel e-shopu nabízí následující způsoby doručení zboží zákazníkovi:
  1. Osobní převzetí. Převzetí je možné v uvedených dnech a časech, vždy pouze po předchozí telefonické domluvě na uvedených telefonních číslech:

  Kancelář Praha: Na Šafránce 5, Praha 10,
  po – pá 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
  telefon 702 634 622

  2. Zaslání zboží poštou jako doporučený balík na adresu uvedenou zákazníkem.
 2. Provozovatel e-shopu je povinnen dodat zboží zákazníkovi nejpozději v termínu do 8 týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 3. Provozovatel e-shopu splní svou povinnost dodat zboží zákazníkovi v okamžiku, kdy předá zboží přímo zákazníkovi, nebo v okamžiku, kdy předá zboží dopravci, zajišťujícímu přepravu zboží, v závislosti na zvoleném způsobu doručení.
 4. Dodané zboží je zákazník povinen převzít. Pokud zákazník řádně dodané zboží nepřevezme, je provozovatel e-shopu oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je zákazník povinen uhradit provozovateli e-shopu náklady na odeslání.

4. Ceny zboží a platba

 1. Ceny zboží jsou pevné a jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na e-shopu před jeho odesláním. Provozovatel není plátcem DPH.
 2. V případě, že zákazník požaduje doručení prostřednictvím pošty, je k ceně zboží připočtena cena za dopravu, která je uvedena také v objednávkovém formuláři.
 3. Zákazník je povinen uhradit cenu zboží bankovním převodem na účet provozovatele e-shopu č. 2800091843 / 2010. Datum splatnosti je den, ve kterém byla kupní smlouva uzavřena. Provozovatel e-shopu pošle zákazníkovi na jeho uvedenou e-mailovou adresu instrukce k platbě, především pak variabilní symbol pro jednoznačnou identifikaci objednávky.
 4. Pokud zákazník neuhradí cenu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, je provozovatel e-shopu oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5. Záruka a reklamace zboží

 1. Provozovatel e-shopu poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, nebo dnem předání zboží dopravci, a prodlužuje se o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 2. Zákazník má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele e-shopu, vykazuje vady a vztahuje se na něj záruka.
 3. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastností zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného použití, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno, v důsledku poškození vnějším vlivem, nebo jiného nesprávného zásahu zákazníka či třetí osoby.
 4. Zákazník je v případě reklamace zboží povinen doručit provozovateli e-shopu reklamované zboží, kopii faktury, a podrobný popis reklamované závady v písemné formě. Reklamace je uplatňována vždy v sídle provozovatele e-shopu.
 5. Provozovatel e-shopu je povinen reklamovanou vadu zboží odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Reklamace může být vyřízena opravou, nebo výměnou zboží, nebo odstoupením od smlouvy.

Zpět na e-shop